Enerji kimlik belgesi muafiyeti hangi binaları kapsıyor ?

05.12.2008 tarihli Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği kapsamında Enerji Kimlik Belgesi (EKB) düzenlemesi konusunda aşağıdaki maddeler ile zorunluluk getirilmiştir:

25. madde 4. Bendi:
(4) Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır.

GEÇİCİ MADDE 3 (1)
Mevcut binalar ve inşaatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamış binalar için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir.

Yukarıdaki maddeler ile getirilen zorunluluğun yanında önemli bir konuda alım-satım ve kiralama süreçlerinde enerji kimlik belgesi istenilmesi zorunluluğu ile ilgili maddedir :

MADE 25 6. Bendi:
Ayrıca bina veya bağımsız bölüm satıldığında veya kiraya verildiğinde, mal sahibi tarafından alıcı veya kiracıya binanın Enerji Kimlik Belgesi de verilir.

Muaf tutulan binalar ile ilgili yönetmeliğin;

25. madde 9. Bendi :
(9) Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Milli istihbarat Teşkilatı
Müsteşarlığı binaları ile mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı 1.000 m2’den az olan binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu değildir.

2. Madde 2. Bendi :
(2) Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

demektedir.

Bu hususta kullanım alanı 50 m2’nin üstünde olan ve mücavir alan sınırları içerisindeki binalar enerji kimlik belgesi almak ile yükümlüdür.

Mücavir alan dışında kalan binalarda ise ; 1000 m2 üzerindeki binalarda enerji kimlik belgesi aranmalıdır.

Ayrıca ilgili yönetmelikte Nisan 2011’de yapılan değişiklikle yapı ruhsatı aşamasında zorunlu kılınan enerji kimlik belgesi yapı kullanım izni aşamasında talep edilmelidir.

Yönetmelik yayın tarihi 05.12.2008 olmasına karşın Enerji kimlik belgesi uygulaması başlangıç tarihi 01.01.2011 olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda yapı ruhsatı tarihi 01.01.2011 tarihinden önce olan MEVCUT BİNA olarak nitelendirilmeli ve bu binaların enerji kimlik belgeleri Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri tarafından düzenlenmiş olmalıdır. İlgili belediyelere sunulan enerji kimlik belgelerinin yetkili şirket tarafından düzenlenmiş olduğunun kontrolü hususu önemlidir.